උපන්දින සුභපැතුම්

සුභ උපන්දිනයක් Gamini Jayarathna !

ඔබේ උපන්දිනය වෙනුවෙන්, ඔබ අපගේ ආයතනය වෙනුවෙන් සිදුකල සේවය වෙනුවෙන් අපෙන් CDC 10,000ක් (Charityshop eCommerce DiscountStore හරහා ඉදිරියේදී ඔබට Voucher ලෙස Redeem කල හැක) ඔබටත් පුලුවන් කැමතිනම් ඔබට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලින් හමුවන CDC වලින් කිහිපයක් හෝ Gamini...

වැඩිදුර කියවන්න